Zmiany w kodeksie pracy

W dniu 7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) w dalszej części zmieniającej przepisy Kodeksu pracy (zob. wpis z 21 lutego 2023 r.). Ustawa została opublikowana w dniu 6 lutego 2023 r. i zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 21 ustawy nowelizującej) część zmian przewidzianych w Kodeksie pracy zaczęły obowiązywać po czternastu dniach od ogłoszenia ustawy, zaś pozostałe zmiany (wskazane obecnie), przewidziane w art. 1 pkt 2 ustawy, zaczynają obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r.

Zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 7 kwietnia 2023 r. polegają na uchyleniu rozdziału dotyczącego telepracy. Ponadto do kodeksu dodano nowy rozdział (IIc) w dziale drugim. Ustawodawca przewidział możliwość świadczenia pracy w trybie zdalnym (praca zdalna). Przepisy dotyczące pracy zdalnej wprowadzono w artykułach od 6718 do 6734. Obecnie praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie o pracy w trybie zdalnym może nastąpić przy zatrudnianiu pracownika, a także w trakcie trwania stosunku pracy. Praca zdalna w określonych warunkach może być wykonywana także na polecenie pracodawcy. Co do zasady reguły dotyczące wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. W kodeksie pracy uregulowano szereg obowiązków po stronie pracodawcy, a dotyczą one bezpieczeństwa i higieny pracy, czy zapewnienia materiałów i narzędzi pracy. Ponadto wskazano, że na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Co istotne, poza uregulowaną i przewidzianą u pracodawcy pracą zdalną istnieje możliwość wykonywania pracy w takim trybie także w sposób okazjonalny. Praca zdalna może być bowiem wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W takim przypadku (m.in.) kontrola wykonywania pracy zdalnej, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem.

Share:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Siedziba główna

ul. Kwiatowa 13/7
61-882 Poznań

Filia kancelarii

ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan

Adwokat Poznań

Specjalizuję się w prawie cywilnym, gospodarczym, samorządowym i wodociągowym. Doradzam spółkom prawa handlowego i przedsiębiorcom indywidualnym.

Scroll to Top